Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

måndag 30 september 2013

Möte med Olov Sandberg (grundare till Vitec)Min studie av Vitec har fått en del oväntade spin off effekter. Efter själva inlägget blev jag inbjuden på fika av Karin Friberg som läst inlägget och hon tyckte att jag även borde träffa Vitecs vice VD Olov Sandberg som grundade bolaget tillsammans med sin doktorand Lars Stenlund. Eftersom jag befinner mig i ungefär samma livssituation som Lars Stenlund gjorde 1985 passar det här enormt bra och det var väldigt intressant att få höra hela historien från 1985 till dagens verksamhet. Jag passade även på att ställa en del frågor där svaren beskrivs under  ”Vitecs framtidsutsiker”. för jag tänkte börja med att ge en lite mer detaljerad bild av Vitecs historia

Vitec grundades 1985 och grunden till bolaget är att Olov Sandberg efter sin doktorsavhandling inom fasta tillståndets fysik fick pengar av Statens Energiverk för att prognosticera temperaturförändringar i Umeås fjärrvärmesystem. I princip fanns det två stora problem som man ville lösa med Olovs beräkningsmodeller och som en doktorand fick arbeta med. 
1.       Minska behovet av att spola in färskvatten i systemet. Vatten har som störst volym vid fyra grader och för att det inte ska uppstå luftfickor vid temperaturförändringar måste man aktivt hålla volymen på rätt nivå. Färskvattnet innehåller dock syre vilket orsakar korrosion på ledningar vilket innebär slitage och ökad risk för läckage.
2.       Kunna driva värmeanläggningarna med jämnare effekt. Sopförbränningsanläggningar får stora problem med ofullständig förbränning när uteffekten förändras och genom att i förväg planera driften utefter väderleksprognoser kan bränslet utnyttjas mer effektivt och slitaget minimeras.

Förutom detta projekt hade Olov även finansiering för att beräkna effekten av energibesparande åtgärder i miljonprogramshus. I princip genomförde man olika förbättringsprojekt i miljonprogramshus och man beräknade därefter hur stor energibesparing dessa innebar. En del i lösningen var att Olovs doktorand Lars Stenlund kom fram till att man kunde mäta exakt hur länge fjärvärmevattnet befann sig i huset genom att mäta naturliga variationer i temperaturen på in och utvattnet. Värmeavgivningen inuti huset är nämligen relativt konstant vid små temperaturskillnader i vattnet och därigenom kan man beräkna flöde och värmeavgivning under vattnets resa genom huset.

Lars teknik för att mäta flöden användes därefter även för att beräkna luftflöden i ventilationssystem och var även den första riktigt effektiva metoden för att mäta de luftvolymer som passerar genom skorsternar vilket används för att mäta miljöpåverkan från fabriker.

Resultaten av de här två projekten lever fortfarande kvar inom Vitec då prognosticeringssystemet för fjärrvärmeverk utgör grunden för AO Energi (matematiken för elnät är liknande) och Lars lösning för flödesberäkningar utgjorde starten för AO Fastgihet även om senare förvärv inneburit att AO Fastighet främst är inriktat mot att effektivisera administration snarare än energiberäkningar.


Någonting som förvånade mig är att man inom AO Energi började inrikta sig mot software as a service redan 1991. De två systemen prissattes från början utefter vilka priser som skulle ge företaget en viss lönsamhet. För värmeberäkningar i fastigheter så var prissättningen inget större problem då man kunde ta 10 000 kr per licens vilket kunderna accepterade. AO Energi hade däremot långt färre kunder och man satte därför priset till 150 000 kr vilket kunderna tyckte var för dyrt. Olov omarbetade sedan modellen till ett abonnemang där kommuner och kraftvärmeproducenter fick betala 12 000 kr i månaden vilket kunderna tyckte var rimligare (…). Abonnemangsavgiften kunde även rättfärdigas då man dagligen skickade prognoser och även undersökte utfallet för föregående dags beräkningar. Man kollade dock inte affärsmodellen för ”software as a service” eftersom begreppet ännu inte hade importerats till Sverige.

Nästa stora förändring kom 1998 då Lars och Olov fick ett intressant erbjudande om att sälja 90 % av bolaget i utbyte mot 2,5 Mkr i ersättning. Styrelsen föreslog däremot att man skulle göra en egen värdering av bolaget och efter att man i Lycksele suttit sig ned och räknat på Vitecs potential i Europa valde man istället att notera sig på Innovationsmarknaden där man erhöll 12 Mkr i utbyte mot 20 % av bolaget via en nyemission. I dagsläget är Lars och Olovs totala ägarandel värd ungefär 64 Mkr och man har dessutom erhållit några miljoner i utdelning under årens lopp. Även för de som tecknade nyemissionen har affären varit gynnsam då den 20 % ägarandelen sjunkit till 13,5 % men i kronor ökat till en värdering på 54 Mkr.

Med pengarna ifrån nyemissionen påbörjades även den förvärvsdrivna tillväxt som dominerat Vitec under senare år. Man förvärvade då ett bolag som hade utvecklat programvara för administration av fastigheter. Bolaget hade ungefär samma omsättning som Vitec men en tiondel så många kunder. Vitec beslutade sig därför för att förvärva bolaget med målet att även kunna sälja systemet till befintliga kunder.

Tajmingen på det här köpet visade sig även vara perfekt då bolaget hade utvecklat sitt system för MacOS medan Vitecs prognossystem var utvecklat för Windows 3. xSamtidigt hade konkurrerande leverantörer såsom WM-Data stora svårigheter med att ställa om från sina föråldrade affärsystem anpassade för stordatamiljöer kombination med en extrem vinstmarginal innebar det här att Vitec kunde ta stora marknadsanddelar och generera ett sådant kassaflöde att ytterligare förvärv var möjliga.

Veriba AB förvärvades 2005 och var den första gången då Vitec genom förvärv etablerade sig i en ny bransch (AO Media) och 2007 förvärvades Svensk Fastighetsdata som tillsammans med Capitex (2010) utgör AO Mäklare.

Vitecs kärnvärden

Vitec  har sedan starten utvecklats från ett utpräglat ingenjörsbolag till en effektiv förvärvsmaskin. Att lyssna på Olov när han beskriver den här utvecklingen är oerhört intressant eftersom det blir så tydligt hur både han själv och Lars har lärt sig via en kombination av egna erfarenheter och skickliga styrelsemedlemmar. Man lyckades till exempel få med Carl-Erik Nyquist (fd Vattenfall VD) som styrelseledamot efter börsnoteringen och det var Nils-Eric Öquist (ordförande 1990-2012) som föreslog att man skulle värdera bolaget noggrannare innan man sålde av en stor del för 2,5 Mkr. Styrelsearbete kan variera kraftigt i olika bolag och jag har själv haft funderingar på vad man egentligen bör förvänta sig av en styrelse i ett ägardrivet bolag.

Vitecs syn på investeringar är även oerhört intressant och jag är imponerad över vilken konservativ syn man verkar ha på företagsförvärv. Trots framgångarna med sitt första förvärv räknar man aldrig med synergieffekter då man beräknar den potentiella avkastningen på ett förvärv. Istället räknar man med initiala inkörningsproblem och att det ska ta 4-5 år innan korsförsäljning och synergieffekter kan ta fart.

Man har även renodlat verksamheten stenhårt sedan 90-talet då man till och med sålde hårdvara vilket verkar ha varit en mardröm då man fick stora merkostnader för att ta hand om trasiga hårddiskar och annan logistik utanför kärnverksamheten. Den synen lever kvar och man ser det även som oerhört viktigt att man håller sig till att sälja programvara snarare än tjänster. Därför är det även naturligt att man avvecklar dessa delar inom AO Media och AO Mäklare vilket vi ser resultatet av under 2013.

Vitecs framtid

Precis som Lars Stenlund nämner i den här VD-intervjun ser Olov att det främst är inom AO Energi som man har en potential för organisk tillväxt och internationell expansion. Att man inte expanderat internationellt tidigare har berott på att kostnaderna varit för höga samtidigt som intäktspotentialen har varit begränsad. En stor del av Vitecs intäkter i Sverige har kommit tack vare att vi har en avreglerad elmarknad vilket innebär att det finns ett stort antal aktörer med ett intresse av att prognosticera elbehov. Det här har inte varit möjligt i resten av Europa eftersom man där har varit beroende av regleringar för att bibehålla en noggrant reglerad (och dyr) reservkraft. Vilket vi i Sverige till stor del sluppit då vi har tillgång till en stor mängd vatten och kärnkraft.

Det pågår dock avregleringar samtidigt som system för fjärrvärme och fjärrkyla blir allt vanligare vilket innebär att Vitecs potentiella marknad ökar. Dessutom är programvaran av stort intresse för producenter utav solkraft och vindkraft eftersom dessa har ett behov av att kunna prognosticera sin egen produktion och elhandel.

Förutom den organiska tillväxten inom AO energi så söker Vitec aktivt förvärv inom både befintliga nischer och nya affärsområden som uppfyller Vitecs krav på lagom storlek och potential för att bli en dominant aktör. Enligt vad de kommunicerat på aktiemarknadsdagar finns det just nu 60 olika bolag inom ett tjugotal nischer och med en total omsättning på 2,5 miljarder kronor som skulle kunna vara av intresse för Vitec.

Mina tankar och intryck

Som aspirerande IT-entreprenör är det oerhört kul att få se hur ett bolag som Vitec vuxit fram. Ambitionerna med bolaget verkar ha varit relativt modesta 1985-1999 och även om det var ett bra bolag så skulle jag definitivt inte tecknat aktier i samband med börsintroduktionen. Det är även intressant att se hur en kombination av skickliga rådgivare och enskilda händelser har kunnat ge ett så oerhört genomslag i företaget.

I grund och botten handlar det om förmågan att hela tiden lära sig nya saker och det är en styrka som är tydlig hos Vitec. Man testade en prismodell och modifierade den, man lärde sig att värdera bolag och man har renodlat affärsmodellen på ett sådant sätt att man inte distraheras av kortsiktiga sidoinkomster.  Dessutom är det tydligt att man lyckats överföra den här förmågan till organisationen som helhet då man reagerar väldigt snabbt på extern input som min blogg och Oskar Luvös examensarbete som även Olov har läst.

2 kommentarer:

 1. Imponerande! Jag återfinner också något om "effektiva processer" vilket var glädjande.

  En sak jag inte tänkt på är att de finns "60 olika bolag inom ett tjugotal nischer och med en total omsättning på 2,5 miljarder kronor som skulle kunna vara av intresse för Vitec". Om mäklarsidan skulle gå katastrofdåligt pga ökad konkurrens, ja då får de väl skaffa en annan nisch istället.

  Tydligt är att de verkar förändras kontinuerligt och att Vitec om 10 år knappast lär vara samma Vitec som idag. Jag gissar att de fått fler ben då även om de knappast blivit någon tusenfoting :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nä, Olov känns verkligen inte som en person som förköper sig. Han är snarare den mer vetenskapliga typen som testar lösningar, fortsätter med de som lyckas och förkastar det som inte fungerar.

   Radera