Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

måndag 25 mars 2024

Bud på Awardit och lärdomar ifrån Axkids tvångsinlösen

En stor risk som aktieägare i undervärderade småbolag är att "piloterna" i ledningen väljer att slå sig ihop med en finansiellt stark aktör och lämna övriga aktieägare på marken. Samma resa som Awardit gjorde har jag nyligen gjort med Axkid då SEB Private Equity slog sig ihop med bolagsledningen vilket jag redogjort för i en serie av blogginlägg (länk). I fallet med Axkid AB fick jag en avkastning på 10,6 % + ersättning för deltagande i tvångsinlösen i en process som pågick i totalt 16 månader. Nedanstående utgör en sammanställning över mina erfarenheter när det gäller tvångsinlösen i Axkid och andra liknande affärer i punktform.
  • Den vanliga strategin när det saknas en stark aktieägare verkar vara att lägga ett första bud och låta budspekulanter handla upp kursen. Därefter kan man i fall som med Enlabs och Axkid sockra budet en aning i syfte att göra en snabb affär med dessa budspekulanter.
  • Fastnar man i ett limbo med minoritetsaktieägare som håller över 10 % av aktierna gäller det att vara samspelta och ha en strategi för att bibehålla minoritetsaktieägarposten. I fallet med Axkid slutade det med att relationen som skapades via valberedningen låg till grund för att ett antal minoritetsaktieägare "bytte sida" i hopp om att få till snabbare strukturaffärer.
  • Vid tvångsinlösenprocessen läggs en mycket stor vikt vid tillfället för påkallande av tvångsinlösen och det är kursen vid detta tillfälle som ligger till grund för tvångsinlösensförfarandet. Förarbetena till lagen lägger stor vikt vid skiljenämndens roll i att justera denna kurs men i praktiken verkar skiljenämnden ha abdikerat från denna roll.
  • Ersättning för nedlagd tid begränsas av praxis där Gode man förväntas tillvarata minoritetsaktieägarnas intresse. Riktlinjer för ersättning beskrivs i Festskrift till Rolf Skog i kapitlet  Minoritetsaktieägares anspråk på ersättning i tvångsinlösenförfaranden av Ulf Båvenstam. Om någon har en digital kopia på denna del av skriften skulle jag vara mycket intresserad. Reglerna som de tillämpas idag verkar vara mycket generösa gentemot innehavare med små innehav som gör en minimal arbetsinsats medan större arbetsinsatser ej belönas oavsett argumentationens omfattning eller relation till Gode man. 
Skissar man på en strategi för att maximera avkastningen på Awardit finns det tre huvudspår som är värda att titta på:
  1. Budspekulation på en höjning från nuvarande aktiekurs. Aktien är uppenbart billig vilket Phantas skrivit bra om (länk).
  2. Slå sig i ihop för att nå 10 % och säkerställa att den största ägaren i denna konstellation har en kompetens som kan säkerställa att hela minoritetens intressen tillvaratas.
  3. Maximera avkastningen på en tvångsinlösensprocess.
Något jag noterade är att det finns personer som satt i system att delta i tvångsinlösensprocesser. I fallet med Axkid AB satte skiljenämnden schablonbeloppet på 2000 kr vilket alla som deltog i tvångsinlösen och ägde aktier för mer än 10 000 kr erhöll. En deltagare ägde aktier för endast 1 900 kr och erhöll istället 1000 kr. Att låtsasinvestera en mindre summa pengar och skriva ett svagt anförande till skiljenämnden kan med andra ord ge en riskfri avkastning på investerat kapital på  cirka 23 % när man räknar ihop schablonbelopp och låneränta. Halvstora investerare men med större arbetsinsats erhöll i sammanhanget ersättning motsvarande 20 % respektive  3 % av investerat kapital.

Jag har köpt aktier i Awardit i syfte att syna punkt 1 och 2 i ovanstående strategier. I fallet med Enlabs såg Altafox och Ludwig Pettersson till att det blev en bra deal efter budhöjningen medan koalitionen för större aktieägare i Axkid tyvärr var lite vek. Givet förutsättningarna för tvångsinlösen som skapats via skiljenämndernas praxis finns det även intressanta möjligheter för att vid en tvångsinlösen använda exempelvis ChatGPT för att bygga anföranden gällande tvångsinlösen och göra ett uselt jobb men erhålla en garanterad avkastning från skiljenämndsförfarandet om man hamnar i ett sådant.

Från skiljenämnden i Axkid gällande schablonbelopp: