Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

fredag 9 augusti 2013

Jämförelse mellan Addnode och Formpipe (inkl Q2 rapport)

Addnode och Formpipe Softwares Q2

I analysen av Addnode nämnde jag att jag inte var helt nöjd med utvecklingen i bolaget. Under det första halvåret har man nämligen ökat omsättning inom alla områden utom Content Management. Men det är endast Process Management som man lyckat omvandla de ökade intäkterna till ett ökat resultat.

Det stora problemområdet är Content Management som både tappat i omsättning och har gått från ett rörelseresultat på +6,8 Mkr (2012) till -6 Mkr (2013). Tittar man på EBITA har förlusterna ökat under Q2 och baserat på kvartalssiffrorna ser det ut som att problemen började under Q4 2012. Man skriver inte ut några särskilda anledningar i kvartalsrapporten till att förlusten uppkommit. Men tittar man på siffrorna syns det att omsättningen under halvåret endast har minskat med 10,5 Mkr och att man har anställt tre personer till affärsområdet. Addnode har alltså inte dragit ned på verksamheten utan verkar ha tillfört extra resurser snarare än att minska kostnaderna.
Jag är skeptisk till framtidspotentialen i Content Management (se tidigare analys här) men det bygger på en mycket ytlig analys. Därför ska det bli intressant att följa utvecklingen och se om Addnode kan hitta hållbara konkurrensfördelar inom området eller om man i framtiden kommer att dra ned på satsningarna.

(MSEK)
Design MGT
PLM MGT
Process MGT
Content MGT
Addnode Group

2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
Intäkter
307,8
283,1
126,3
124,4
204,3
188,1
79,3
89,8
708,6
679
EBITA
22,8
25,5
7,5
8,4
37,3
21,2
-4,7
7,7
48,1
57,3
Rörelseresultat
18,8
22,1
5,9
6,5
33,3
28
-6
6,8
37,2
47,9
Antal anställda
236
216
157
139
262
241
173
170
836
774

Sammanfattningsvis är det tydligt att svenska industribolag ser om sitt hus och pressar sina underleverantörer. Däremot går det bra för Process Management som arbetar gentemot offenlig sektor. Som skattebetalare är lönsamheten till och med så stor att den retar mig en aning.

Tanken med offentlig upphandling är att man ska uppnå det optimala priset genom att tvinga upphandlare att genomföra en ”objektiv” inköpsprocess där endast pris och definierade kvalitetsparametrar utvärderas. På så sätt kan man undvika vänskapskorruption och säkerställa leveranskvalité till ett optimalt pris.

I praktiken är systemet däremot kontraproduktivt då det ”objektiva” systemet innebär att man flyttar över ansvaret från tänkande upphandlare till ett semi-automatiserat system. Systemet ligger som ett lager mellan upphandlaren och leverantören och vilket introducerar både en verksamhetsrisk för leverantören och gör det svårt för köparna att vara en attraktiv utvecklingspartner. Är man korrupt är det dessutom barnsligt lätt att kringgå systemet genom att belöna produktegenskaper som bara finns hos en viss leverantör. Med lagen om offentlig upphandling har vi alltså lyckats upprätta ett tankeförbud för engagerade upphandlare medan lata eller korrupta upphandlare hela tiden kan skylla på ”systemet” istället för att ta eget ansvar för inköpen.

Formpipe software vs Process ManagementEtt av mina mål med att titta på fler IT-företag är att fördjupa min branschkännedom och kunna jämföra hur olika bolag känner av konjunkturen. Formpipe Software är en av mina riktiga investeringssurdegar och jag utvärderar kontinuerligt mitt innehav i bolaget.

När jag köpte bolaget 2010 imponerades jag av de fina kassaflödena och den stabilitet som följer på ”Software as a service” avtal. Däremot köpte jag med en alldeles för liten säkerhetsmarginal och straffades hårt då omställningen till ”software as a service” började slå på de kortsiktiga resultaten. Under vintern 2011/2012 visade man upp goda resultat men därefter köpte Formpipe danska Traen software vilket innebar både nyemission och hård belåning. Därefter har det dessutom gått knackigt med både en trög marknad och leveransproblem för Traen.

Att jämföra resultatet för affärsområde Process Management och EBITDA för Formpipe Softwares svenska verksamhet kan tyckas vara ett klassiskt exempel på att jämföra äpplen med päron. Men om man gillar båda frukterna kan det kanske vara lämpligt att undersöka vilken frukt som växer bäst vilket jag gör i tabellen nedan.Den vänstra axeln anger skalan för Process Management och den högra för Formpipe Software. Process Management är alltså ungefär 3 ggr större än Formpipe Software men omsättningen uppvisar en mycket stark korrelation. De säsongsmässiga variationerna är i princip identiska och den stora skillnaden är Q2 2013 där Formpipes omsättning vikit nedåt medan Process Management ökar. Att övertolka ett enskilt kvartal är bara dumt men i Formpipe Softwares delårsrapport anger man att man just nu arbetar med ett stort antal upphandlingar vilket innebär att hösten bör kunna bli en god värdemätare.


Siffrorna i tabellform:

2011 Q3
2011 Q4
2012 Q1
2012 Q2
2012 Q3
2012 Q4
2013 Q1
2013 Q2
RTM
Helår 2012
PM Omsättning
70,7
107,8
96,4
91,7
77,6
114,8
100,4
103,9
396,7
380,5
PM Resultat
13,2
21,7
17,2
14
13,9
23,5
17,6
19,7
74,7
68,6Formpipe omsättning
20,1
34,5
28,1
29,1
22,7
34,4
29,4
27
113,5
114,3
Formpipe EBITDA
5,375
9,3
6
9,7
2,7
10,6
6,5
6,5
26,3
29

Sedan Q3 2012 ingår även Traen Software i Formpipe koncernen och man redovisar de två affärsområdena där Traen Software främst agerar i Danmark medan Formpipe består av den svenska verksamheten. Jämfört med proforma siffrorna ovan är omsättningen i Sverige 2,4 Mkr högre vilket bör vara hänförlig till den del av Traen som var verksam i Sverige innan uppköpet.

När Formpipe Software gjorde uppköpet av Traen hade man precis slutfört övergången till att bli en renodlad programvaruleverantör. Övergången innebar att man slutade använda sig av egna konsulter för att implementera programvara utan helt litade på externa företag som implementerade programvaran på kundens uppdrag. Tanken med den här övergången var att skapa en bättre relation till IT-konsulterna och även öka rörelsemarginalen då man överlät de mest personalintensiva arbetsmomenten till partnerföretaget.

I prospektet inför köpet av Traen A/S framkom det däremot att den här övergången inte varit helt lyckad. Man upplevde helt enkelt att man tappade för mycket kundkontakt och fick svårt att säkra lämpliga referensprojekt. Därför kommer man i framtiden använda konsultverksamheten i Traen A/S som bas för strategiska implementationsprojekt i Sverige.

Skillnaden i strategi för Formpipe Sverige gentemot Addnode och Traen syns dock tydligt i delårsrapporterna då Formpipe har en klart lägre andel intäkter från Leverans än Addnode och Traen. Istället kommer majoriteten av intäkterna från support och underhåll samt licensavtal. Hur stor andel av licensintäkterna som är repetitiva har jag däremot inte kunnat räkna ut. I Formpipes fall verkar licenstäkter främst vara engångsersättningar eftersom man i årsredovisningar brukar ange att ungefär 50 % av intäkterna är av repetitiv karaktär vilket är ungefär samma andel av intäkterna som utgörs av support och underhåll.

Att support och underhåll är det mest stabila intäktsslaget syns även tydligt i delårsrapporten då Formpipes dåliga resultat främst orsakas av kraftigt minskade intäkter för licenser och leveranser i Danmark (se tabellen nedanför). Även i Sverige har resultatet fallit (-17 % nedgången på EBITDA nivå) men med bibehållen omsättning. Den här nedgången var lite klurigare att lista ut, men min bedömning är att nedgången beror på att man sålt färre licenser via externa partners. Men att omsättningen hållits uppe då man integrerat Traens leverantörsorganisation i den svenska verksamheten.

Traen A/S
jan-juni 2013
jan-juni 2012
Andel 2013
Support och underhåll
36 921
36 183
44,3%
36,3%
Licens
6 922
16 291
8,3%
16,3%
Leverans
39 482
47 245
47,4%
47,4%
Nettomsättning
83 325
99 719


EBITDA
12 227
14 499


EBITDA marginal
14,70%
14,50%Formpipe Software
jan-juni 2013
jan-juni 2012
Andel 2013
Andel 2012
Support och underhåll
30 994
29 281
54,9%
51,2%
Licens
19 883
23 096
35,2%
40,4%
Leverans
5 556
4 823
9,8%
8,4%
Nettomsättning
56 433
57 209


EBITDA
13 001
15 620


EBITDA marginal
23%
27,30%Sammanfattning

Som aktieägare är det oroväckande att Formpipe Software tappar medan Process management går framåt. Lagen om offentlig upphandling brukar nämligen innebära att man får ett kraftigt ”följa Johan-beteende” då kommuner och myndigheter gärna lånar upphandlingsmaterial från varandra. Det här innebär att tidiga upphandlingar brukar ge en god indikation om resultatet i framtida upphandlingar om de förlorande bolagen inte lyckas implementera kraftiga förbättringar. Ett bra exempel på hur lönsamma den här typen av ”följa John” kan bli är hur mycket pengar Celeab har tjänat på att sälja Rakel-terminaler inom MSB:s ramavtal de senaste åren.

Risken i Formpipe har alltså ökat en aning men jag kommer att invänta årsbokslutet innan jag drar några mer långtgående slutsatser gällande Formpipes konkurranskraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar