Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 16 januari 2016

Analys, HomeMaid

HomeMaid AB arbetar med hushållsrelaterade tjänster och grundades 1997. Städtjänster och trädgårdsarbete står för huvuddelen av intäkterna och bolagets budskap är att man hjälper sina kunder att spara tid i vardagen och få tid till viktigare saker.RUT-avdraget infördes 2007 och större delen av HomeMaids tjänster omfattas av avdraget. 2008 var därför det första helåret där RUT-avdrag betalades ut och enligt beräkningar från About Time (ett bolag som säljer affärssystem) har branschen vuxit från en omsättning på 1 miljard kronor 2008 till 6,7 miljarder år 2014 (källa).  Under samma period har HomeMaids omsättning via förvärv och organisk tillväxt ökat från 86,6 Mkr till 290,3 Mkr. Branschen som helhet har alltså vuxit snabbare än HomeMaid men branschen har mycket få giganter och HomeMaid har tillsammans med Hemfrid 10 % av marknaden vilket gör dem till branschens i särklass största bolag.Med P/E 11 en organisk tillväxttakt på 10 % och 6,3 % direktavkastning framstår bolaget som oerhört billigt vid första anblicken. Men bolag är sällan billiga utan goda skäl och i fallet med HomeMaid finns detn stor politisk risk samtidigt som man bör fråga sig hur länge tillväxten kan fortsätta. På grund av den omfattande politiska risken gjorde jag en särskild analys av RUT-avdragets samhällsekonomiska effekter som publicerades förra veckan (länk till inlägget).

Affärsmodell                

HomeMaids verksamhet är i praktiken en konsulttjänst men med vissa utmaningar jämfört med traditionell konsultverksamhet. Snittpriset på en städtjänst är enligt Skatteverkets rapport Om RUT och ROT och VITT och SVART är 350 kr/h vilket innebär ett lågt täckningsbidrag och en städerska måste enligt Hemfrids grundare utföra arbeta på minst två arbetsplatser under en arbetsdag vilket ställer stora krav på logistiken (källa). För den som är intresserad av en djupare förståelse av hur arbetet utförs har Posten gjort en serie intervjuer som beskriver förhållandena både för stora och små företag inom branschen (länk).

Utrymmet för att höja priset är dessutom lågt då en missnöjd kund enkelt kan byta leverantör eller välja att utföra arbetet själv. Bland RUT-köparna anser sig 48 % av kunderna att de kan utföra ett relativt likvärdigt jobb med utföraren medan endast 4 % anser sig kunna göra motsvarande med ROT.

Hur mycket tid en köpare bedömer sig behöva lägga för att utföra samma arbete som en professionell utförare.

HomeMaid är strukturellt uppdelat i tre bolag. HomeMaid AB (64 % av omsättningen), Veteranpoolen AB (33 %) och Betjänten AB (2 %). Veteranpoolen förvärvades 2013 och har kontor på många av de platser som HomeMaid också arbetar i men med den fragmenterade marknaden och delvis olika nischer bör kannibaliseringen vara låg. Betjänten AB är däremot en udda fågel i sammanhanget och driver 4 kemtvättar i Göteborg. 

I HomeMaids årsredovisning redovisas Veteranpoolen på nationell nivå medan HomeMaid är indelat i tre regioner. 

Betjänten AB förvärvades av HomeMaid och genom förvärvet erhöll Betjänten ABs ägare röstmajoriteten i HomeMaid AB (länk till beskrivning). Betjänten AB utgör i dagsläget en marginell del av HomeMaids lönsamhet men innebär en signifikant ekonomisk risk eftersom saneringskostnaderna för en gammal kemtvätt kan uppgå till över 10 miljoner kronor. Just nu pågår det ett utredningsarbete gällande kostnaderna för sanering av Betjänten ABs kemtvättar vilket även nämns i HomeMaids kvartalsrapporter. Men jag har inte hittat någon indikation på vad det kan kosta i slutändan.

 Branschanalys

RUT-sektorn domineras av små företag och enligt About Times årliga Rutbarometer finns det över 7000 bolag som har RUT-tjänster som sin huvudsyssla. HomeMaid (omsättning) och Hemfrid (omsättning) är branschens två giganter och har tillsammans cirka 10 % av RUT-sektorn. Konkurrensen kan därutöver delas in i 7000 mindre bolag som har RUT-tjänster som huvudsyssla och har 67 % av marknaden medan bolag med RUT-tjänster som bisyssla omsätter 23 % av marknaden.


Lönsamheten i sektorn varierar och även om den genomsnittliga vinstmarginalen 2012 var 7 % gick 15 av de 100 största bolagen med förlust samtidigt som andelen förlustbolag i storleksspannet 0,5-1,5 Mkr var 25 %. Ser man till några av de större bolagen i branschen ser det onekligen ut som att en vinstmarginal på 7 % verkar relativt genomsnittligt och att taket ligger omkring 17 % då Hjälp Hemma i Sverige AB är Sveriges lönsammaste RUT-bolag.

HomeMaid
Hemfrid
Eriks fönsterputs
Hjälp Hemma i Sverige
My Academy
2012
3,48%
6,90%
3,25%
15,35%
-6,15%
2013
7,24%
8,70%
1,59%
13,92%
8,33%
2014
7,34%
9,50%
7,24%
17,13%
10,75%

Strukturellt är RUT fortfarande en bransch med kraftig tillväxt men de stora bolagen verkar i växa långsammare än marknaden som helhet (se tabell nedan). Jag har inte hittat någon tydlig indikation på varför de stora bolagen växer långsammare men en misstanke är att kundomsättningen är hög. Både statistik ifrån USA och erfarenheter från personer i min omgivning antyder att hemtjänst är någonting man ofta byter eller säger upp beroende på vad som passar i privatlivet. När man sedan återstartar tjänsten är det inte nödvändigtvis samma leverantör och på en marknad med många självständiga leverantörer missgynnar det de stora bolagen. En tråkig observation är även att myAcademy som vuxit mycket snabbt på senare år kommer att möta stora svårigheter 2016 då läx-RUT avskaffas.

RUT-branschen
HomeMaid
HomeMaid organiskt
Hemfrid
Eriks Fönsterputs
Hjälp Hemma i Sverige
myAcademy
2009
70%
26%
19%
2010
80%
19%
23%
2011
30%
16%
10%
2012
24%
18%
5%
2013
16%
52%
7%
7,0%
14,3%
26,1%
49,9%
2014
21%
8%
14,4%
10,9%
11,8%
40,9%

Som en stor aktör i en fragmenterad bransch har HomeMaid goda möjligheter att förvärva mindre aktörer. Bolagets största förvärv gjordes 2013 då man förvärvade Veteranpoolen som utgör en tredjedel av omsättningen och resultatet i koncernen. Veteranpoolen är nischat mot att förmedla hushållsnära tjänster som utförs av pensionärer vilket gör dem till en av de stora förlorarna på den budget som trädde i kraft vid årsskiftet. Den beräknade kostnaden från ökad löneskatt för pensionärer beräknas för Veteranpoolen blir ca 2 Mkr och man räknar med att det blir svårt att vidarefakturera kostnaden till kund (källa) vilket ger en beräknad resultateffekt på omkring -10 % för HomeMaid. Därutöver finns en omfattande osäkerhet kring hela RUT-branschens framtid vilket jag har skrivit om i ett tidigare inlägg (länk). I dagsläget är det osannolikt att RUT avskaffas i sin helhet men det finns en stor risk för att regeringen kommer att fortsätta skada branschen genom omfattande duttande och omregleringar. Årets förändringar består i att taket för RUT & ROT sjunker samtidigt som vissa tjänster försvinner (läxhjälp) eller omregleras (endast lättare städning tillåts). Nästa år räknar man även med att RUT-avdraget kommer att vidgas och även omfatta IT-tjänster i hemmet i syfte att hjälpa pensionärer att till exempel installera en dator.

Enligt konjunkturinstitutet beräknar man att påverkan av årets förändringar där taket för RUT-avdrag sjunker från 50 000 kr till 25 000 kr ska bli liten då snittkostnaden för en RUT-kund ligger på omkring 11 000 kr per år. Personligen är jag mer skeptisk då jag tror att förändringar har en mer avancerad påverkan än konjunkturinstitutet antar. Lite grovt räknat kan man säga att en städerska måste vara fullbelagd 60 % av tiden för att betala sin egen lön och kostnader. Kvarvarande tid innebär därefter att man kan täcka bolagets interna kostnader (administration, utbildning o.s.v.) och tillslut även vinst. Storkunder utgör därför en viktig bottenplatta där återkommande städuppdrag utgör grunden för anställningar så att man får upp en sådan volym att man även kan åta sig andra uppgifter såsom en flyttstädning. Det här var någonting som både Hemfrid och HomeMaid hade omfattande problem med innan RUT infördes och Affärsvärlden har en gammal artikel som ger ett bra exempel på både problemet och hur vissa journalister gärna spottade på branschen (länk).

När jag testade HomeMaids prisuppgifter för hemstädning varannan vecka betalar man mellan 1200 och 2500 kr/månad efter RUT-avdrag vilket innebär att en normal barnfamilj som får hemstädning betalar 15 000-30 000 kr per år. Med endast hemstädning ligger alltså de flesta kunderna under den nya gränsen för RUT-avdrag (25 000 kr). Däremot blir det svårt att sälja tilläggstjänster och dessutom kommer kunder nu i stor utsträckning att slå i taket om de vill ha både RUT, ROT och IT-hjälp. Min bedömning är att RUT-företagen kommer att vara den stora förloraren då en majoritet av kunderna anser att de kan göra RUT-arbeten själva men inte ROT eller IT. Dessutom är det osannolikt att städfirmor såsom HomeMaid kommer att kunna dra nytta av att datorhjälp numera ingår i RUT-avdraget. Istället innebär det att ytterligare en konkurrent tillkommer i branschen och erbjuder ett mervärde som är svårt att matcha för städbolagen.

Den här bedömningen får även stöd av erfarenheter från Danmark där man på 90-talet införde avdrag som liknade RUT. Som störst var branschen år 2000 då man närmade sig en omsättning på 800 miljoner danska kronor. Men därefter sjönk branschen ihop som en misslyckad sufflé då en serie reformer gjorde avdraget allt mer komplicerat och när man 2004 endast tillät pensionärer att göra avdrag hade branschen kraschat till 100 miljoner danska kronor (källa).

Tillväxtpotential

Finns det utrymme inom företagets befintliga marknader eller har företaget en historik av att framgångsrikt expandera till nya marknader?
HomeMaids tillväxt bygger på två komponenter; att fler människor köper RUT-tjänster och att HomeMaid är en stor aktör med kapacitet att konsolidera branschen genom uppköp. Rent teoretiskt finns det ett stort utrymme för tillväxt. 2014 nyttjades RUT-tjänster av 616 250 personer med ett snittinköp på 11 000 kr varav 5000 kr täcktes av RUT-avdrag. Vilket innebär att det finns utrymme för både utökad försäljning per kund och fler kunder. Nackdelen är det finns en omfattande politisk risk för att tillväxten kommer att knäckas. Den snabbväxande branschkollegan myAcademy får till exempel få fullkomligt förändrade förutsättningar under 2016 Veteranpoolen är också en av de stora förlorarna på den nya budgeten

Med IT-RUT är det även tydligt att Miljöpartiet helt har missat poängen med avdraget och vill gynna köparna snarare än att skapa en mer inkluderande marknad för lågutbildade (de personer som utför IT-RUT är knappast de som är i störst behov av hjälp). Dessutom verkar finansminister Magdalena Andersson ha en milt sagt unik syn på matematik där hon tror att 50 000 kr i månaden utgör miljoninkomster (en felräkning på ca 40 %) och att man med 50 000 kr i RUT-avdrag är en person som har heltidsanställda hembiträden (en felräkning på ca 94 %). Därför tror jag att trots det faktum att RUT-avdraget har en otvetydigt positiv effekt på både arbetsmarknaden och statskassan (länk till mina uträkningar) finns det en substantiell risk för att framtida utveckling skadar HomeMaids tillväxt och lönsamhet.
Resultat: Potential finns men utfallet är osäkert på grund av politisk risk.

 

Lönsamhet i tillväxt

Ett bolag kan expandera och öka sina utdelningar utan att för den sakens skull öka lönsamheten. Jag försöker att undvika sådana bolag genom att kontrollera korrelationen mellan omsättning-vinst-kassaflöde/utdelning samt förändringar i räntetäckningsgraden.
Skalfördelarna i branschen är små men sedan HomeMaid nådde kritisk massa har man haft stabila marginaler där kassaflödet exklusive företagsförvärv följer det redovisade resultatet.

.
Resultat: Ja

Intjäningsstabilitet

Kan företaget bibehålla sin lönsamhet även i svåra tider?                                            
Eftersom vi inte har haft någon omfattande lågkonjunktur sedan RUT-avdraget infördes är det svårt att förutse hur marknaden reagerar. Men andelen kunder som anser att RUT-tjänster har ett högt mervärde jämfört med eget arbete är låg vilket indikerar att det är en tjänst som många kan avstå.
Resultat: Troligtvis inte.
  

Finansiell stabilitet

Är företaget finansiellt stabilt?
Det är sällan jag underkänner den finansiella stabiliteten i konsultbolag. Det är sällan de uppfyller Grahams klassiska mått (omsättningstillgångarna ska vara minst dubbelt så stora som de kortfristiga skulderna och lika stora som de totala skulderna) eftersom verksamheten binder mycket lite kapital men istället brukar även skulderna vara små

Men HomeMaids Goodwill och immateriella tillgångar överstiger det egna kapitalet (62 Mkr i immateriella anläggningstillgångar och 56 Mkr i eget kapital) samtidigt som omsättningstillgångarna är mindre än den totala skuldbörden. Med en stor kassa för att köpa upp konkurrenter skulle HomeMaid kunna vara ett intressant bolag, men kombinationen av svag organisk tillväxt, ansträngd balansräkning och stora politiska risker är en oroväckande kombination.
Resultat: Nej

Finansiell måttfullhet

Bedömer företagets om företagets utdelningspolicy och incitament till ledande befattningshavare är rimliga.
Bolaget delar ut en hel del teckningsrätter till VD och ledande befattningshavare, men priset för den senaste rundan teckningsrätter låg ca 50 % över dåvarande börskurs vilket innebär att kraven för att tjäna på teckningsrätterna är relativt tuffa.  Styrelseledamöter erhåller 3 prisbasbelopp i ersättning (ca 135 000 kr) vilket enligt PWCs rapport över ersättningsnivåer (länk) placerar dem under genomsnittet i Sverige vilket är rimligt givet bolagets storlek.
Resultat: Ja

Trovärdig ledning & ägare

Bedömer om företagets högsta ledning besitter en kompetens som kan anses stärkande för bolaget samt om företaget tar ett långsiktigt ansvar för återväxten av chefer.
HomeMaids styrelse får betecknas som relativt stark. VD Eva-Karin Dahl är även ordförande för Almega Hemserviceföretagen och styrelsen består  i huvudsak av entreprenörer/investerare som varit aktiva länge i HomeMaid AB och Fredrik Grevelius (före detta VD Investmentbolaget Öresund)  är sannolikt den mest kända.

På ägarsidan domineras HomeMaid av House of Service Investment Sverige AB (43 % av rösterna) som tidigare drev kemtvätten Betjänten AB i Göteborg. Därutöver består listan av småsparare i Nordnet (10,37 %) och Avanza (10,27 %) följt av Fredrik Grevelius som har varit aktiv i bolaget sedan länge. Jag har även försökt att kolla upp ägarna i House of Service Investment Sverige AB men förutom miljöproblematiken kring kemtvättar verkar ägargruppen vara rena från tvivelaktigheter. Det mest spektakulära jag kunde hitta var att bolagets ordförande Patrik Torkelsson även varit framgångsrik löpare på 110 m häck och att jag minns honom från friidrotts-EM i Göteborg 1995 (utslagen i kvartsfinalen).
Resultat: Ja 

Riskvärdering

Bedömer hur stor risken i företaget kan bedömas vara relativt mina andra innehav. Jag har skrivit mer om min syn på risk här och här.
Företag
Stabil ledning
Diversifierade affärsområden
Internationalisering
Intjäningsstabilitet
Totalt
H&M
5
2
5
5
17
Vitec
5
5
2
5
17
Beijer Alma
5
4
4
2
15
Sainsbury
5
3
1
5
14
BP
3
4
5
2
14
Addnode
3
5
2
3
13
eWork
5
2
2
4
13
Formpipe
3
4
2
4
13
Readsoft
5
2
4
2
13
G5 Entertainment
4
2
4
3
13
Diadrom
5
2
1
4
12
Tesco
1
3
3
5
12
Doro
4
1
3
3
11
Atea
3
3
2
3
11
Transmode
4
1
3
2
10
HomeMaid
3
1
1
2
7

Slutsats och värdering


HomeMaid är inte ett dåligt eller misskött bolag. Däremot är bolaget verksamt inom en bransch som är känslig för både politiska förändringar och en sämre ekonomisk utveckling i Sverige. Lägger man dessutom till att bolaget växer sämre än branschen som helhet och saknar de finansiella musklerna för förvärv framstår bolaget som en riskfylld affär trots dess relativa storlek och attraktiva kassaflöden.

Eftersom börseuforin nu har försvunnit är det kanske inte riktigt längre läge att tala om "klassiska misstag när börsen närmar sig toppen". Men om vi fortfarande hade befunnit oss på toppen skulle jag nog säga att det här är ett bra exempel på den typ av bolag som är riktigt farliga. I brist på andra billiga bolag letar man sig nedåt på börslistorna och fastnar till slut för ett bolag där man missar de dolda riskerna helt enkelt därför att nyckeltalen är fina.

35 kommentarer:

 1. Fin spaning och aktuellt ämne/bolag!

  Det jag funderar på ur mitt perspektiv är de eventuella konkurrensfördelarna. Inträdesbarriärerna är väl väldigt låga (köp en städutrustning) och frågan är vilken fördel en större aktör har. Lägre reklamkostnad per kund, pålitlighet, billiga förvärv är det jag kommer att tänka på. Men med tanke på att folk tycks byta leverantörer så, låg lojalitet så lutar jag mot att konkurrensfördelarna sammantaget är för svaga.

  En framtidsspaning är om städrobotar - mindre som större - kan ta över det jobb som idag utförs av människor. Då skulle otrygghet och stöldrisk försvinna och du styr allt själv. Kan det inte vara ett hot mot Homemaid på sikt?

  Jag avstår men är eventuellt för kritisk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker att artiklarna om Hemfrid som jag länkade ger en bra bild av problematiken.

   En enskild städerska kan säkert konkurrera framgångsrikt om hon är duktig. Men för att bygga upp ett större bolag krävs det en omfattande logistik och ett brett kundunderlag.

   Radera
  2. Sant. Men de enskilda små-städarna kan trots att de inte blir stora skapa prispress och sänka marginalerna i branschen. Frågan är om storlek ger mycket bättre marginaler eller om logistikproblemen också växer... Läste lite snabbt men blir inte riktigt klok på om Homemaid skulle få bättre marginaler om de tog säg dubbla marknadsandelen mot idag.

   Mycket bra analys förresten!

   Radera
  3. Ser man till statistiken tycker jag att det ser ut som att ett normalt hemservicekontor kan generera en marginal på 5-10 % i dagsläget när det når "optimal drift". I dagsläget är de koncerngemensamma kostnaderna små (man har precis börjat med marknadsföring) så jag tror att ytterligare tillväxt bör ske med bibehållen marginal snarare än ökande.

   Det jag ser som den avgörande fördelen är att HomeMaid har en helt annan flexbilitet och kan nyanställa när det är hög efterfrågan men även säga upp personal om det blir nödvändigt utan att falla under nivån för kritisk massa.

   Radera
 2. Grymt bra analys, även om jag avstår både aktien och företagets tjänster för närvarande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är väl som Gustav och är mer sugen på en städrobot. Mamma verkar däremot gilla HomeMaid.

   Radera
 3. Förövrigt tycker jag att IT-RUT är ett perfekt exempel på det Linus tog upp i förra inlägget (http://aktieingenjoren.blogspot.se/2016/01/utrakningar-kring-rut-och-risken-for.html?showComment=1452717745745)

  Även om en enskild reform är bra så kan det leda till omfattande problem på sikt, "Listan slutar inte vid rot och rut utan är ett lapptäcke av subventioner och avdrag. Vore det inte bättre att sänka moms på alla tjänster?" som han beskrev det..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för att du tog upp min kommentar. Jag lade märke till att det bara tog ett par dagar så gick regeringen ut med att man ska utvidga lapptäcket till att även omfatta reparationer av cyklar och skor mm...

   Jag har lite svårt att se att samma skribenter bespottar stödet under varvskrisen men hyllar rot och rut. Jag anar att ens ideologiska blick skyms av egen vinning. De flesta av dessa avdrag riktar sig direkt till medelklassen. Rot, rut, maxtaxa, konst, böcker, liftkort, flygresor, tågresor m.m listan kan göras hur lång som helst.

   Om nu dessa avdrag till skillnad från bidrag riktar sig till medelklassen kan man ju fråga sig varför man istället inte sänker skatten på arbete eller sänker momsen generellt. För mig går det inte ihop att ha en liberal marknadsekonomi och låta staten styra(subventionera) våra val av tjänster och varor.

   Radera
  2. Jag råkade svara Investerarfysikern istället gällande strukturreformer.

   Men gällande egen vinning tycker jag att det handlar om klassiskt fipplande där man använder vissa positiva samhällseffekter för att rättfärdiga populistiska reformer istället för att ta ett helhetsgrepp. En generell skattereform kommer alltid att bemötas som om den vore att "stjäla från de fattiga" av vänsterpress och debattörer. Men genom att istället göra riktade reformer kan man ställa grupper mot varandra och då blir det lättare att få igenom dem vilket onekligen är ett samhällsproblem då helhetsgrepp förhindras.

   Radera
 4. Observation over many years has taught us that the chief losses to investors come from the purchase of low-quality securities at times of favorable business conditions.

  SvaraRadera
 5. Mycket bra och välskriven analys men personligen skulle jag inte änns överväga att köpa ett bolag som HomeMaid till P/E 11 när man får bolag som Handelsbanken till P/E 13.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, när jag började titta på HomeMaid låg direktavkastningen på över 8 % medan Handelsbanken hade omkring 4,5. Men även med det värderingsgapet skulle jag nog just nu välja Handelsbanken om jag var tvungen att välja.

   Radera
 6. Mycket intressant läsning bade gällande Homemaid och Rot/Rut dessvärre så utan belägg var den instinktiva känslan samma som det du med omfattande underlag bevisat att varken städ branchen eller Rot/Rut beroende verksamheter är möjliga att investera i med våra klåfingriga och dåligt kompetenta skjutjärnspolitiker som tillåts verka fria utan krav på likvärdiga underlag före beslut. :-) Kikade lite på itab och måste säga att det väckte intresse att titta närmare, priset är för högt men bolaget ser intressant ut....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack och kul att höra av dig, jag brukar tänka på dig när jag bestämmer mig för att ligga på lur och vänta på bra köptillfällen (krokodolinvestering) itället för att kasta mig in i något.

   ITAB finns helt klart på min lista också och ligger tillsammans med Medirox, NGS och Dedicare högt upp på analyslistan.

   Radera
 7. Tack för två riktigt bra inlägg om RUT och Homemaid. Har själv attraherats av Homemaids fina nyckeltal men det gäller att alla stjärnor står rätt för att det ska bli en bra investering. Mycket talar för att en liknande utveckling kan ske i Sverige så som i Danmark och även om det inte skulle hända så saknar Homemaid en bra moat.

  På tal om RUT, ROT (och restaurangmoms) så kan jag tipsa om en studie gjord av Conny Olovsson på Riksbanken: http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Working_papers/2014/rap_wp284_140428.pdf En kortare sammanfattning finns på Ekonomistas: http://ekonomistas.se/2014/10/01/ekonomistas-valmanifest-har-ratt-om-fastighetsskatten-men-fel-om-enhetlig-moms/
  I Connys beräkningar så kom han fram till att en 9 % lägre moms på tjänster än varor (och kapitalvaror så som fastigheter) i Sverige skulle öka BNP rejält och göra skattesystemet mer optimalt. Så en allmän sänkning av tjänstemomsen vore mycket bättre än det lapptäcke man nu skapar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Billigare städtjänster, dyrare städrobotar ;) Bra för HomeMaid i så fall. PS. En bra robot kostar ju som en månadsstädning, känns som de har stor konkurrens där. DS.

   Radera
  2. Intressant läsning. Tack!

   P.S Är själv ägare av en robot och det var väl spenderade pengar för oss som har två långhåriga katter. D.S

   Radera
  3. Intressant artikel och rent teoretiskt sympatiserar jag med den.

   Däremot är det två saker som gör att jag ändå är positiv till RUT (även om jag personligen inte nyttjar tjänsten och snarare vill ha en städrobot).

   1) Jag tror inte att ens en låg moms räcker för att stödja tjänster med låga mervärden för köparen. Momsen utgör lite mindre än en femtedel av den totala skattebördan i en RUT-tjänst och små inkomstskillnader i Sverige gör det svårt att räkna hem RUT-liknande tjänster utan någonting mer radikalt än 15 % moms på tjänster.

   2) Skillnaden på vad som är långsiktigt rationellt och kortsiktigt rationellt. På lång sikt tror jag att samhället gynnas av ett i stor utsträckning homogent och lägre skattetryck. Men att få igenom storskaliga reformer på det området i dagens Sverige är omöjligt. Jag är negativ till både ROT och IT-RUT av precis de skäl som Linus tar upp, men däremot är jag positiv till RUT på grund av de strukturella fördelarna som uppväger nackdelarna (i en framtida skattereform skulle däremot ROT/IT-RUT kunna användas för att driva igenom en lägre genomsnittlig momssats där man homogeniserar skattesatsen).

   Radera
 8. Gedigen analys som vanligt.
  Gillar speciellt den sista delen med slutsatsen om "börsen och den här typen av bolag."

  Men varför ens analysera såna bolag?
  (Man kunde nog redan från början gissat att HomeMaid inte är något framtida lönsamt storbolag :-))
  Hur väljer du ut de bolag som skall analyseras?

  Besser

  SvaraRadera
  Svar
  1. En strukturellt växande bransch, minskande politisk osäkerhet och ett mycket lågt pris tyckte jag såg attraktivt ut.

   Däremot var det flera faktorer i själva analysen som knäckte investeringens attraktionskraft. Jag hade inte räknat med att mervärdet på arbetsinsatsen var så låg vilket gör det svårt att konkurrera med ROT/IT-RUT, att HomeMaid skulle växa långsammare än branschen som helhet och att man har flera andra problem i form av svag balansräkning, ökade skattekostnader för Veteranpoolen och risk för saneringskostnader.

   Frågan är ju så klart om det verkligen var värt att skriva ihop en analys när jag insåg problemen. Men som jag ser det är det en investering för framtiden. Om RUT-förändringarna inte slår igenom på tillväxten samtidigt som det starka kassaflödet sanerar balansräkningen, då blir HomeMaid plötsligt lite mer intressant och då är det bra att han en analys som redan är gjord.

   Radera
 9. Min teori bakom att jag faktiskt har lite aktier i Homemaid är att det dels är en marknad jag vill vara exponerad mot (men kan inte köpa aktier i Hemfrid) samt att jag tror risken med sänk RUT är mindre än vad marknaden verkar tycka.

  Dels tror jag inte man tappar många kunder till en början för har man väl tjänsterna är man väldigt bekväm. Lite som samma bekvämlighet att köpa tokdyr mat på nätet. Sedan är det också en liten statussymbol. Om det blir ordentlig lågkonja så ja, då drabbas både maten på nätet och städhjälpen.

  Sedan att branschen växer är en fördel och jag är inte så rädd att de inte växer snabbare. Det krävs ett team i området för att alltid ha städare m.m. och det verkar vara lite overhead till en början. Det är också det som är moaten, om än inte jättebred.

  Jag tycker faktiskt man kan jämföra Homemaid med konsultbolag generellt och där är de lägre värderade. Därför är jag trygg med min placering och tror att det är bra på sikt, även jag förstår varför du avstår.

  Bra analys som alltid! Gillar verkligen att du skriver så mycket och med så hög nivå!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hänger på Martins inlägg, utan att kommentera just innehållet i det. Dock på samma tema.

   Jag köpte en liten post i HomeMaid (före dena analys). Det är ett risktagande. Några punkter som jag resonerade kring (som jag gärna söker respons på):
   - Låga inträdesbarriärer - Risk!
   - Konkurrensen (+många aktörer) - Risk!
   ...men båda ovanstående föder också en möjlighet till tidigare nämnda förvärv. HomeMaid är ändå en av de största aktörerna. Marknaden är i denna form ändå relativt ung och vad händer om mindre ej så lönsamma aktörer inte klarar av att överleva? Föder mer marknadsandelar som ska delas upp.
   - Politiken - Risk!
   ...men i den redan nämna populistiskt förda politiken så har vi också ett flyktingmottagande där jobb behöver skapas. HomeMaid är ett sådant företag som kan ta emot personal utan krav på särskild utbildning och hålla lönerna nere. Egen tanke är också att RUT inte heller kommer drabbas negativt av just på grund av detta.
   - Egen spekulation som jag gärna skulle vilja se något form av rapport kring är att även om man anser sig kunna utföra jobbet själv, vem vill gå tillbaka till att lägga sin tid på att t.ex. städa när man har haft den servicen? Är det inte troligt att man blir återkommande kund (även om det enligt analysen byts bolag kors och tvärs)?
   En del osäkerheter men också en del möjligheter. En långsiktig investering för den som har råd att ta en högre risk.

   Radera
  2. Tack så jättemycket till er båda och väldigt kul att få någon som är mer positiv till det hela. Det som knäcker mig i caset är att även fina konsultbolag som HiQ värderades i nivå med dagens HomeMaid för några år sedan samtidigt som HomeMaid står inför så stora osäkerhetsfaktorer.

   Att invandringen kommer att gynna HomeMaid är jag övertygad om då det både ger tillgång till rätt kompetens (personer med låg formell utbildning men goda karaktärsegenskaper) och gör RUT-avdraget viktigt. Om vi under våren ser att förändringarna inte slår särskilt hårt mot RUT-branschen så kommer jag definitivt bli mer intresserad och överväga caset igen.

   Radera
  3. Fast IT-konsulter har väl alltid setts som utdelningscase och då ska de vara lågt värderade. Homemaid är väl något mellanting, utdelning och tillväxt.

   Det låter helt rimligt att du gör så, alternativt köper en liten post för att bevaka dem. Men känner jag dig rätt är det inget alternativ för dig ;)

   Radera
  4. De senaste åren har HomeMaid vuxit bättre än IT-konsulter. Men SJR är kanske ett bra alternativ? Likartad värdering och tillväxt utan problem med RUT/skattehöjningar.

   Gällande bevakning så kommer jag att införa ett system där jag har bevakningspunkter och lägger in i en aktiekalender när det är dags för uppdateringar.

   Radera
  5. "Gällande bevakning så kommer jag att införa ett system där jag har bevakningspunkter och lägger in i en aktiekalender när det är dags för uppdateringar." Låter intressant. Hur gör du det praktiskt? kanske lättare än jag förställer mig. kanske bara papper och penna :-)?

   Radera
  6. Google kalender som varnar på de dagar jag valt.

   Radera
 10. Ok men vad är det för varningar du lägger i kalendern?

  SvaraRadera
 11. Rapporter osv förstår jag ju men är det något annat.Ursäkta min nyfikenhet men jag undrar om du synkar med några data som plingar köp :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara larm för rapporter i dagsläget. Antingen lite före rapportdatum eller precis efter beroende på om det är omgivningen eller bolaget jag är osäker på.

   Radera
 12. Ok.Tack för en bra analys.Jag har en DCF som plingar köp men det är omsättningsrillväxten som gör det osäkert.EBIT-marginalen tror jag de kan hålla.Kassaflödena är ju helt ok om man ser historiskt och kollar värdet idag.Tar man risken finns mer att hämta.Men jag gör som du,väntar.På måndag kanske vi vet mer...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul att du gillar den. För mig är det helt och hållet om den politiska risken med att man dribblar bort affären med krångel samt konkurrens med ROT/IT-rut vilket jag skrivit om här: http://aktieingenjoren.blogspot.se/2016/01/utrakningar-kring-rut-och-risken-for.html

   Radera
 13. Fin rapport idag och en trevlig uppgång om 7,59 %. Nu är ju visserligen detta idag och kort sikt, men det ska bli intressant att följa fortsättningen här. Just nu känns det ju som ett OK köp på 11,59 SEK (inkl. courtage) per 2016-01-15 och tills idag +9,97 % när OMSX 30 per dagens datum är -5,13 %. Ska erkänna att jag inte hunnit dissekera rapporten, utan endast suga åt mig lite siffror. Politiska risken kvarstår ju, så där är inget nytt under solen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rapporten täcker däremot inte in effekten av ändringarna som trädde i kraft vid årsskiftet. Jag ska göra en uppdatering om vad städbolagen rapporterat om det hitintills.

   Radera
 14. Kul att gå tillbaka och läsa lite om våra resonemang för över två år sedan. Jag har varit kvar i HomeMaid och idag är det en mycket tacksam utveckling (kurs + utdelning) när jag tittat på det som blev två innehav: HomeMaid och Veteranpoolen :) Där kanske just nu den hetaste av dem två är just Veteranpoolen!

  SvaraRadera