Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

torsdag 30 maj 2013

Analys: Fenix Outdoor

Fenix Outdoor är för oss svenskar mest känt via Fjällräven och Naturkompaniet som är helgägda bolag inom koncernen. Tidigare har Fenix Outdoor bland annat ägt skidanläggningen i Riksgränsen. Men dagens koncern är uppdelat i "Retail" som driver butiker i Sverige och Finland, samt "Brands" som är uppdelat på Fjällräven, Tierra, Primus, Hanwag och Brunton

Koncernen är familjeägd och dess grundare Åke Nordin (född 1938) lämnade nyligen styrelsen av vad jag misstänker är ålderskrämpor då han missade 3 av 6 styrelsemöten under året. Han kommer att ersättas av Ulf Gustavsson som de senaste åren varit ansvarig för Fenix Outdoors varumärken men tidigare även varit VD för koncernen. Nuvarande VD är Åke Nordins son, Martin Nordin som även kontrollerar maktbolaget Svenska Nordinvestment vars innehav ger 81 % av rösterna och 57 % av aktierna i  Fenix Outdoor. Näst största ägare är är "Placeringsfond småbolagsfond, Norden) med 1,8 % av rösterna (4,74 % av aktierna). Som kuriosa kan även nämnas att Ingvar Kamprad ligger på 14:e plats i listan över största ägare (0,75 % av aktierna) och Johan Wall på 15:e plats med (0,53% av aktierna.

Martin Nordin har med andra ord total kontroll över bolaget. Det här skrivs även klart och tydligt i årsredovisningen då man avviker från den svenska koden för bolagsstyrning genom att man saknar valberedning till styrelsen. Istället utser den största ägaren helt enkelt styrelsen på egen hand. Styrelsen är även ovanligt liten med endast fyra styrelseledamöter. Kontinuiteten inom bolaget är däremot exceptionell och två av ledamöterna har tjänstgjort ända sedan 80-talet (styrelseordförande Sven Stork, invald 1989 och Mats Olsson invald 1986).

Den fjärde ledamoten har jag minst koll på förutom att han varit en mycket framgångsrik hockeyspelare både i Modo och NHL (Anders Hedberg, invald 2010) men både Sven Stork och Mats Olsson är framstående affärsmän inom sina egna bolag. Däremot tycker jag att medelåldern är lite hög då ingen är under 60 och att det är lite oroväckande att man inte valt att rekrytera någon styrelseledamot från de framgångsrika förvärv man gjort inom affärsområdet brands.

Om vi fortsätter på temat att lära av militärhistorien så påminner situationen en aning om stormaktsväldets sista dagar då i princip all militärstrategisk ledning var samlad hos Karl XII, Carl Gustaf Rehnskiöld, Karl Magnus Stuart, och Magnus Stenbock. Alla fyra var exceptionellt skickliga ledare och fältherrar men man hade inte tagit något ansvar för återväxten. I slutet av kriget var alla fyra satta ur spel och man fick därför en ny generation ledare företrädda av Fredrik I av Hessen med en helt annan ledarskapsfilosofi än sin föregångare.

Vad jag vill visa med det här är att även om man har en exemplarisk ledning och kontinuitet så kan det vända fort om man har en allt för stark maktkoncentration. I dagsläget är det inget problem men det skulle vara betryggande om Fenix Outdoor kunde visa på en struktur där man slussar in nästa generations ledare.

Koncernstruktur och affärsområden

Retail består av 31 butiker i Sverige under varumärket Naturkompaniet och 14 butiker i Finland under namnet Partioaitta somförvärvades 2011 och nu integreras i koncernen. Totalt genererar dessa 45 butiker en omsättning på 523 Mkr och ett resultat på 45 Mkr vilket motsvarar 24% av omsättningen och 16 % av resultatet. Omsättningen per butik i Finland och Sverige är på samma nivå och även butikskoncepten ser liknande ut vilket innebär att jag bedömmer dem som likvärdiga.

Brands är mer diversifierat och består av följande företag.

Brands Produkter Kunder Huvudmarknader
Fjällräven Ryggsäckar, tält, sovsäckar och friluftskläder.
Friluftsintresserade privatpersoner och yrkesanvändare.
Europa, Nordamerika och Asien
Tierra Tröjor, jackor och byxor Människor som vistas i naturen. Från professionella äventyrare till allmänt friluftsintresserade Sverige, Finland, Danmark, Norge, Schweiz samt under 2013 full lansering i England, Frankrike, Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien
Primus Friluftskök, lyktor och tillbehör för att kunna tillaga, äta och dricka Människor som vistas i naturen. Från professionella äventyrare till allmänt friluftsintresserade. Ett 70-tal länder över hela världen, med Sverige,Tyskland och USA som största enskilda marknader.
Hanwag Kängor och skor Friluftslivsintresserade människor, jägare, militärer,fiskare och campare. Europa, Nordamerika och Asien
Brunton Kompasser, portabel energiutrustning och kikare Friluftsmänniskor och jägare, militärer och andra yrkesutövare som använder produkterna i sitt dagliga arbete. Nordamerika och Asien

Tillväxt och utveckling

En av anledningarna till att jag inte tagit tag i en analys av Fenix Outdoor tidigare är att jag levt med föreställningen att lyxkonsumtion borde vara mer konjunkturkänslig än billiga basvaror. Fenix Outdoor har däremot vuxit stabilt genom hel finanskrisen vilket motbevisar den hypotesen.
Min nya hypotes baseras på principen ”Rika barn leka bäst” och två samspelande faktorer.
1.       Den välbeställda medelklassen klarar lågkonjunkturer bättre än underklassen.
2.       Människor älskar att konsumera. Vid en lågkonjunktur drar folk automatiskt in på en del av konsumtionen och undviker större kostnader. Samtidigt visar forskning på att vår förmåga att motstå konsumtionsivern är begränsad vilket innebär att man gärna kompenserar avhållsamhet genom små utbrott av lyxkonsumtion. En utebliven Thailandsresa kan med andra ord kompenseras av en ny Fjällräven-jacka och fjällsemester vilket gynnar Fenix Outdoor.

Det här är som sagt bara en förklaringsmodell men jag ser fram emot att försöka motbevisa den i framtiden. Tittar man på siffrorna ser man dock att utvecklingen är stabil inom Brands medan Retail har gått lite knackigare.De senaste 6 åren (2007-2012) har Fenix Outdoor vuxit med en genomsnittlig tillväxttakt på 15 % vilket är mycket imponerande med tanke på det utmanande ekonomiska läget. Tillväxten är däremot kapitalkrävande vilket märks tydligt då direktavkastningen är låg samtidigt som utdelningsandelen brukar ligga omkring 100 % om man räknar på en 5-årsperiod.

När jag först analyserade bolaget blev jag en aning chockerad av det svängiga kassaflödet. Men efter en noggrannare analys insåg jag att det beror på att Fenix Outdoors investeringar sker utan hänsyn till årsbokslut. Vanligtvis föredrar jag en hög korrelation mellan omsättning, resultat och kassaflöde. Men i Fenix Outdoors fall gör jag ett undantag eftersom det är tydligt att den starka styrelsen sköter bolaget med långsiktigare mål än nästa årsredovisning.
Att årsvis räkna ut det fria kassaflödet för Fenix Outdoor är alltså en hopplös sysselsättning men utdelningarna är ett bra mått på vad som blir över efter investeringar.

Sammantaget har Fenix Outdoor en mycket fin historik sedan finanskrisens början där man förbättrat både omsättningen och resultatet kraftigt.

Företag Fenix Outdoor
Omsättningsändring (6 år snitt) 14,80%
Resultatförändring (6 år snitt) 21,52%
VPA förändring (6 år snitt) 21,52%
Utdelningsändring (6 år snitt) 17,98%
Kassaflödesändring (6 år snitt)           XXX
Utdelningsandel (9 år snitt) 78,32%
Soliditet 74,80%
Soliditet jfrt med 9 år snitt 10%
Snitt P/E (5 år snitt) 16,5
Nuvarande P/E 17,6
Snitt direktavkastning (5 år snitt) 2,22
Direktavkastning 2.63%

Diversifiering och risk

När jag värderar verksamhetsrisken i bolag utgår jag från ledningens stabilitet, intjäningsstabiliteten, den geografiska diversifieringen samt hur diversifierade företagets affärsområden är. Fenix Outdoor är exceptionellt stabilt med hänsyn till både ledningens stabilitet och intjäningsstabiliteten. I årsredovisningen redovisar man endast två affärsområden (Brands och Retail) vilket gör det omöjligt att jämföra hur de olika företagen inom Brands levererar. Däremot redovisar man tillväxten inom olika geografiska områden vilket gör det möjligt att utvärdera den geografiska diversifieringen.


Sedan 2007 har koncernens omsättning dubblerats och tillväxten är relativt jämnt fördelad även om Brands i Benelux och Sverige verkar ha nått en tillväxtplatå.  Överlägset starkast tillväxt har övriga Norden, övriga Europa och USA (särredovisat sedan 2011) medan 2012 har varit tufft i Sverige, Tyskland och Beneluxländerna.

2008
2009
2010
2011
2012
Totalt
Snitt
Retail Sverige
8,1%
24,5%
20,4%
-9,1%
11,6%
164,4%
8,6%
Retail övrigt
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
82,5%
182,5%
10,5%
Sverige
2,6%
-3,6%
18,3%
18,0%
-12,6%
120,6%
3,2%
Övriga Norden
8,3%
17,6%
22,9%
24,9%
10,6%
216,1%
13,7%
Tyskland
26,3%
15,7%
4,2%
15,6%
-4,9%
167,5%
9,0%
Benelux
16,9%
8,4%
-1,6%
-4,9%
-8,7%
108,3%
1,3%
Övriga Europa
21,9%
23,0%
14,3%
16,0%
20,3%
239,2%
15,6%
USA
0,0%
0,0%
0,0%
23,0%
28,9%
158,6%
8,0%
Övriga världen
-0,4%
3,6%
-13,8%
-14,3%
14,0%
86,9%
-2,3%

Även i absoluta tal kan vi se att bolaget har en god diversifiering med hänsyn till både tillväxt och intäkter.Ytdiagram är dock lite svårlästa när alla kurvor lutar uppåt och jag kompletterar därför med en till graf och en ren siffertabell.

Andel av omsättning 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Retail Sverige 28% 26% 28% 28% 23% 23%
Retail övrigt 0% 0% 0% 0% 6% 11%
Sverige 9% 8% 7% 7% 7% 5%
Övriga Norden 13% 12% 13% 13% 14% 14%
Tyskland 24% 27% 27% 23% 24% 20%
Benelux 11% 12% 11% 9% 7% 6%
Övriga Europa 9% 10% 10% 10% 10% 11%
USA 0% 0% 0% 6% 7% 8%
Övriga världen 5% 5% 4% 3% 2% 2%Andel av resultat 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brands 85% 86% 78% 77% 87% 84%
Retail 15% 14% 22% 23% 13% 16%Att hemmamarknaden minskar i betydelse när företaget expanderar internationellt är naturligt men retail Sverige (Naturkompaniet) har tappat en hel del även i absoluta tal vilket sammanfaller med en allt hårdare konkurrens som bland annat SvD skrivit om.2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brands omsättning 611 708 799 952,3 1089,3 1137,4
Brands resultat 133,8 155,1 156,3 215,9 249 238,9
Retail omsättning 234 253 315 379,4 332,6 563,3
Retail resultat 24,5 25,9 43,6 65,8 38,6 45
Totalt 158,4 181,0 199,9 281,7 287,6 283,9
Eftersom bland annat XXL sport planerar att expandera i både Sverige och Finland utgör den förändrade konkurrenssituationen ett reellt hot mot de 33 % av omsättningen och 16 % av resultatet som utgörs av Retail.

Lynchning: XXL Sport vs Fenix outdoor

I Uppsala har vi tillgång till både XXL sport och Fenix Outdoor vilket gav mig ett utmärkt tillfälle att jämföra priserna på produkter som vi behövde inför Sydafrikresan. Att jämföra priser var däremot inte helt enkelt då kedjorna ofta erbjuder likvärdiga produkter men från olika företag. Av Fenix Outdoors produktsortiment är det till exempel endast Primus som säljs på XXL sport.


Prisjämförelse XXL Sport Naturkompaniet
Primus termos 1 L 189 kr 249 kr
Haglöfs rugged mountain turbyxa 1 399 kr 1 599 kr
Realtek turmat 79 kr 99 kr
Myggnät 2 personer 299 kr 299 kr

Konkurrensen från XXL Sport kommer med andra ord från två håll då XXL Sport är en direkt konkurrent till Naturkompaniet men även främst säljer konkurrerande varumärken. Priserna på jämförbara produkter var som väntat lägre på XXL Sport men den generella prisbilden var väldigt differentierad. Den billigaste produkten i varje produktkategori finns i princip alltid på XXL Sport men i många fall hade Naturkompaniet ofta mer attraktiva produkter i "mellansegmentet" medan XXL Sport hade ett fåtal billiga produkter och sedan saftiga priser på märkesvarorna.

Under besöken på XXL Sport reagerade jag även på hur ineffektivt man bedriver sin affärsverksamhet. I media har man skrutit om att man kan pressa priserna genom att vara en stor kund. Men min uppfattning är att det här till stor del är en bluff. Varuhusen ser onekligen ut att vara köppalats men man har i princip inga dolda lagerutrymmen och jag ser inga större synergieffekter mellan de olika delarna av butiken.

Att gå in på Biltema för att köpa en fotbollspump och komma ut med fyra påsar grillbriketter är inte helt ovanligt. Men jag har svårt att se vilka kunder som kan tänkas vara ute efter ett par friluftsbyxor och istället kommer ut med ett jaktgevär och ett hästtäcke.

Det påstådda förhandlingsövertaget urlakas dessutom kraftigt av att man är beroende av helt olika leverantörer för friluftsbyxor, jaktgevär och hästtäcken. För att nå upp till samma förhandlingsläge som Naturkompaniet gentemot ett specifikt friluftsföretag misstänker jag med andra ord att man behöver åtminstone 3-4 ggr så hög omsättning som Naturkompaniet.

För att bekräfta mina misstankar har jag även använt mig av Ratsit för att plocka ut nyckeltalen för XXL Sport respektive Naturkompaniet.XXL Sport Naturkompaniet
Omsättning (tkr) 477 456 352 357
Rörelseresultat -13 478 35 565
Årets resultat -10 309 18 633
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 317 463 72 406
Soliditet 1,60% 44,10%
Omsättningsförändring 254,30% -9,30%
Omsättning per anställd 1287 2 986

Tillväxten för XXL Sport är imponerande men man gör det utan lönsamhet och lider även av en relativt låg omsättning per anställd vilket gör det svårt att finansiera kompetent personal. Jag är alltså oerhört skeptisk till XXL:s förmåga att genrera lönsamhet för ägarna. Däremot misstänker jag att XXL Sport kommer att ha ungefär samma påverkan på friluftsmarknaden som MediaMarkt har haft inom hårdvara.

Tillväxtpotential

Finns det utrymme inom företagets befintliga marknader eller har företaget en historik av att framgånsrikt expandera till nya marknader?
Fenix Outdoor är en relativt liten spelare på global nivå och kan man fortsätta köpa bolag till attraktiva priser så finns det ingenting som hindrar fortsatt tillväxt.
Resultat: Ja

Lönsamhet i tillväxt

Ett bolag kan expandera och öka sina utdelningar utan att för den sakens skull öka lönsamheten. Jag försöker att undvika sådana bolag genom att kontrollera korrelationen mellan omsättning-vinst-kassaflöde/utdelning samt förändringar i räntetäckningsgraden.
Under de senaste 6 åren har den årliga omsättningsökningen varit 15 % och resultatökningen 22 %. Kassaflödet ökar inte i samma takt men de år som attraktiva förvärv ej varit möjliga har det fria kassaflödet närmat sig resultatet vilket visar på att man värderat förvärven korrekt.
Resultat: Ja

Intjäningsstabilitet

Kan företaget bibehålla sin lönsamhet även i svåra tider?
Under de senaste tre åren har resultatet släpat efter omsättningstillväxten men innan dess var situationen den motsatta. Man verkar med andra ord kunna ta både marknadsanadelar och resultat i svåra tider.
Resultat: Ja
  

Finansiell stabilitet

Fenix Outdoor har gått igenom de två senaste finanskriserna med extremt hög tillväxttakt.
Resultat: Ja

Finansiell måttfullhet

Bedömer företagets om företagets utdelningspolicy och incitament till ledande befattningshavare är rimliga.
Styrelseersättning och VD ersättning ligger i nivå med branschpraxis och man har hela tiden prioriterat lönsamhet före omsättningsökning och resultatökningar framför utdelning.
Resultat: Ja

Trovärdig ledning

Bedömer om företagets högsta ledning besitter en kompetens som kan anses stärkande för bolaget samt om företaget tar ett långsiktigt ansvar för återväxten av chefer.
Det är få bolag där genomsnittstiden för ett styrelseförordnande överstiger 20 år. 
Resultat: Ja 

Riskvärdering

Bedömer hur stor risken i företaget kan bedömas vara relativt mina andra innehav. Jag har skrivit mer om min syn på risk här och här.
Företag Stabil ledning Diversifierade affärsområden Internationalisering Intjäningsstabilitet Totalt
H&M 5 2 5 5 17
Beijer Alma 5 4 4 2 15
BP 3 4 5 2 14
Vitec 5 5 2 5 17
Formpipe 3 4 2 4 13
Doro 4 1 3 3 11
Diadrom 5 2 1 4 12
Fenix Outdoor 5 3 4 5 17

 

Slutsats

Fenix Outdoor har en helt fantastisk historik och intjäningsstabilitet. Däremot finns det flera frågor som gör mig lite ovillig att köpa bolaget med nuvarande värdering.
 • Tillväxten binder majoriteten av kassaflödet.
 • XXL-sport och andra aktörer innebär att ungefär 25 % av resultatet (retail + brands i Norden) har försatts i en hårdare konkurrenssituation.
 • Återväxten till styrelsen är begränsad och med endast fyra styrelseledamöter har man en stor exponering mot oväntade händelser.
 • Bolaget har en historiskt hög värdering just nu.
Som vanligt känner jag alltså en osäkerhet huruvida bolaget utgör en god investering och ska därför sätta mig in i Q1 rapporten och eventuella kommentarer innan jag beslutar mig för huruvida jag ska bli aktieägare i Fenix Outdoor.

På sikt är det här däremot ett företag som jag vill äga.


14 kommentarer:

 1. Tack för den analysen och speciellt jämförelsen mellan Naturkompaniet och XXL Sport. Fenix finns på min bevakningslista också men tyvärr har aktien aldrig kommit ner till det pris jag varit beredd att betala heller. Nu var det dock ett bra tag sedan jag senast tittade på bolaget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag insåg ganska tidigt att jag inte riktigt ville köpa dem just nu men det är skönt att ha en ingåense analys redo vid ett kursfall.

   Radera
 2. Några funderingar kring Fenix, vars produkter jag gillar men kommer alltid tillbaka till så fort jag funderar på aktien är att jag aldrig köpt någon produkt via naturkompaniet (är inte den inofficiella versionen att man köpte upp Naturkompaniet då deras produkter var på väg att bli utslängda), köper alltid via ex addnature eller outnet istället (nu senast en kånken från någon butik i UK). Tycker de affärerna är mer relevanta som jämförelse än XXL.

  En annan fundering, utifrån bolaget som varumärkesägare, är kring hur mycket Fenix kan växa internationellt, då jag upplever denna marknad som väldigt lokal då det brukar vara väldigt lätt att iaf i alperna identifiera varifrån folk kommer baserat på deras märken (förutom någon tysk som köpt fjällrävenbyxor tack vare den svenska flaggan...)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag brukar alltid identifiera tyskar på deras Jack Wolfskin jackor så jag har inte riktigt samma erfarenhet :P. Även Haglöfs verkar ha slagit rejält i Tyskland så jag är inte direkt förvånad att det är deras Fenix största marknaden.

   Storbritannien är förövrigt en av anledningarna till att jag började titta på Fenix Outdoor.Jag var i Fort William (centralort för vandrare i högländerna) förra året och där domineras marknaden av märkesspecifika butiker med en nivå som jag i Sverige skulle förvänta mig att hitta på ICA Maxi om de hade ICA:s egna vandringsbyxor. Billigt och dåligt på en sådan nivå att jag började värdesätta Fjällrävens kvalité.

   Radera
 3. En kommentar vad gäller XXL. Jag har tittat på årsredovisningen. Siffrorna vad gäller vinst stämmer för moderbolaget, men i koncernredovisningen går man plus 3,8 Mkr i rörelseresultat. I ljuset av massiva kostnader för att skapa varumärkeskännedom för en ny spelare på marknaden och att de startar nya butiker på löpande band, är det ändå imponerande att de visar upp vinst. Kassaflödet från löpande verksamheten exklusive förändringar i rörelsekapitalet är ca 13 Mkr. Jag skulle vara försiktig med att vara "oerhört skeptiskt till XXL's förmåga att generera lönsamhet åt ägarna".

  Det stämmer att faktureringen per anställd borde vara högre givet att det är en lågpriskedja som torde satsa på hög kapitalomsättningshastighet i utbyte mot lägre marginaler. Där kan vi konstatera att antalet anställda ökade lavinartat mellan 2010 och 2011, från 120 till 371. Det är troligt att nystartade butiker inte kommer upp i samma effektivitet och däri tror jag en stor del av diskrepansen ligger. Tids nog är det möjligt att XXL går om.

  Slutligen vill jag tacka för en bra analys. Fenix Outdoor är ett av mina större innehav och även om värderigen kommit upp en bra bit är jag skeptisk till att sälja utan att ha mycket på fötterna. Därför behåller jag tills vidare, även om det kan bli kortsiktiga bakslag.

  Mvh Irving Kahn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var fick du tag på årsredovisningen?

   Om de lyckats uppvisa vinst så är det oerhört imponerande men jag tror helt enkelt inte på att konceptet är hållbart i längden. Eftersläpningseffekten är dock en intressant hypotes och det ska bli intressant att se hur det ser ut när bolaget stabiliseras. Jag kanske har fel om XXL sport men det ska bli kul att se om några år.

   Gällande att äga Fenix Outdoor hade jag varit väldigt nöjd om jag köpt dom och jag skulle nog inte heller sälja aktierna om jag hade dem. Utifrån mitt perspektiv ligger Fenix på en sån nivå att det inte finns en tillräcklig säjerhetsmarginal för att jag ska rycka i köpfingret men de är heller inte dyra nog för att vara övervärderade.

   Radera
 4. Bra analys! Det jag funderar på är om styrelsen har kompetensen kring marknadsföring och onlineförsäljning. Mer och mer går väl över till Internethandel antar jag. För H&Ms del är jag inte det minsta orolig, men hur är det med Fenix? Mer av sortimentet lämpar sig dessutom bättre för internetförsäljning jämfört med H&M.

  En sådan sak som att mina kollegor köper på Addnature för att det är billigare gör mig orolig. Varumärkena är starka men tveksamt om det i sig innebär en vallgrav.

  Detta har fått mig att avstå, men jag är egentligen inte alls insatt. Lynchningen består i att kollegorna köper på Addnature och liknande, och när jag tänker efter så handlade jag faktiskt själv på XXL senast. Men jag brukar i och för sig inte handla på H&M heller:-)

  Mvh
  Gustav

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack!

   Onlinehandel utgör ett hot mot 16 % av Fenix Outdoors resultat så jag ser inte det som ett lika stort problem så länge onlinebutikerna säljer produkter från Fenix Outdoor också. Dessutom kan man ju tänka sig att de lägre priserna ökar försäljningen en aning utan att "Brands" behöver tumma på bruttomarginalen =).

   Dessutom tillhör jag själv den grupp människor som hellre betalar någon hundring extra för att prova ut mina grejer innan jag köper dem. RealTek turmat eller tält skulle jag nog däremot kunna köpa online. Men jag får ta och lägga till Addnature och Outnet i en jämförelse.

   Radera
  2. Det intressanta är att EQT helgarderar sig genom att äga båda alternativen, visserligen genom olika fonder, men jag tror att det är två olika kundgrupper som attraheras av XXL och Addnature/Outnet (lite som med Media Markt och Hifi-klubben, för vissa säljer båda "elektronik" medan det för andra är att svära i kyrkan...)

   Radera
  3. Vilka fonder har EQT som har investerat i friluftsmarknaden? Det har jag missat helt.

   Radera
 5. Tack för en intressant analys aktieingenjören! Även jag har en bit Fenix i portföljen, skulle gärna ha lite mer nu när jag blivit lite klokare sen min ingångsposition men passar nog på nästa gång det blir något problem eller det blir någon omvärldsoro som sänker kursen - förutsatt att bolaget inte förändrats alltför mycket kvalitetsmässigt.

  Intressant med styrelsen, den biten hade jag helt missat. Håller med dig om att det vore skönt om det kunde plockas in nya personer för framtiden. Men hellre en sån här styrelse än en där styrelseplatserna nästan årligen roteras. Bra tanke av Gustav angående internetfrågan. En nackdel med att ha en styrelse enbart bestående av äldre herrar, lite fördomsfullt kanske de har det lite svårare att anpassa sig till exempelvis internethandel.

  Angående lyxkonsumtionen tror jag som dig att man lätt byter ut något lyxigare mot en friluftsprodukt. Jag tror heller inte att man upplever produkterna som så dyra som prislappen säger. Indirekt köper man en vistelse i naturen, och slår man ut kostnaden per timme på lite kvalitetsprodukter är det en relativt billig hobby även om en jacka kostar närmare 2 000 kronor.

  Jag svarade precis på kommentaren om Forsstroms/conpharm, ursäkta dröjesmålet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just styrelsesammansättning tycker jag är supersvårt.

   Min personliga erfarenhet från universitetsvärlden är att många människor tar skada av att gå upp för tidigt till en strategisk nivå och tappar verksamhetskontakten. Dessutom har äldre människor alltid en fördel då alla gamla människor har erfarenhet av att vara unga men inga unga har varit gamla.

   Frågan är bara hur jag vill se Fenix Outdoor utvecklas... Troligtvis skulle det bästa vara att låta medarbetare från dotterbolagens ledningar sitta i styrelsen för andra dotterbolag och sedan plocka de bästa.

   Radera
 6. Tycker Fenix Outdoor egentligen varit mera attraktivt utan Naturkompaniet, främst pga internet. Jag tror dock inte internet hotar butikernas existens i längden, men väl deras omsättning. Butiker i småstäder kan mycket väl bli olönsamma (sett ur ett väldigt långt perspektiv), mens butiker i bra läge i storstäderna enligt mig alltid kommer ha köpstarka kunder.

  Är också på jakt efter aktier i Fenix, men vill gärna ha direktavkastning runt 4% och P/E kanske 12-15 någonstans.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser mig mer som en krokodil för bolagen jag bevakar. Jag jagar inte utan väntar på att en gnu ska passera :D.

   Radera