Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

tisdag 29 oktober 2013

Diadrom Holdings rapport för Q3, 2013I allmänhet är små konsultföretag är extremt exponerade mot konjunkturen och när man som Diadrom Holding arbetar gentemot tung industri fungerar man ofta som en buffert för att hålla uppe kundernas årsresultat. Det här innebär en betydande likviditetsrisk för små konsultföretag och i allmänhet anser jag att branschen är illa lämpad för aktieinvesteringar. Men för Diadrom Holding gjorde jag ett undantag baserat på tre skäl.

  • Man arbetar med långa och ofta produktkritiska kontrakt.
  • Man arbetar på en växande marknad och med en unik kompetensförsörjning.
  • Jag kunde köpa aktierna till en direktavkastning på över 6 % samtidigt som den normala tillväxten ligger kring 15 %. Även utan tillväxt är bolaget attraktivt värderat.


Tittar vi på de första tre kvartalen ser resultatet ut enligt följande:

  • Omsättningen uppgick till 43,1 (41,4) Mkr, en ökning med 1,7 Mkr eller 4 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,2 Mkr till 8,7 (9,9) Mkr. 
  •  Rörelsemarginalen uppgick till 20,2 (24,0) procent
  • Resultat före skatt uppgick till 8,8 (10,0) Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,9 (7,4) Mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 0,95 (1,01) kr. För helåret 2012 uppgick vinst per aktie till 1,39 kr.


Den minskade vinsten är i princip helt hänförlig till att resultatet under Q3 minskade till 1,5 Mkr (3 Mkr) vilket enligt VD-orden berodde på att man avslutade flera stora kontrakt under juli och att det är svårt att få in nya kontrakt under sommaren.  Samtidigt ser man även en ytterligare avmattning på marknaden vilket innebär att vi får vara beredda på att även Q4 rapporten blir dålig. 

I början av det tredje kvartalet avslutade vi flera stora projekt. Det medförde ett lägre resursutnyttjande under sommarmånaderna då möjligheterna till försäljning och start av nya projekt är begränsade. Detta resulterade i en lägre omsättning och resultat för kvartal 3 jämfört med föregående år.

Vi bedömer att läget på marknaden har blivit något svagare efter sommaren. Kunderna har blivit mer återhållsamma och beslutsprocesserna har blivit längre, vilket lett till att lediga resurser tagit längre tid att belägga.

Som jag ser det är Diadroms rapport ytterligare ett tecken på att vi är på väg in i en konjunkturnedgång men jag är imponerad över att man som ett konsultföretag har lyckats hålla uppe beläggningen trots dessa problem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar